Zagadnienie Niepoczytalności Oraz Ograniczonej Poczytalności Na Gruncie KKS ? Studium Zasadniczych Zagadnień Problemowych

Michał Szpajer (Gdańsk), Sebastian Pestka (Tczew)

 

Przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe stanowią niezwykle specyficzną grupę czynów zabronionych. Powyższa specyfika determinowana jest w szczególności okolicznością, że mają one z natury niezwykle skomplikowany charakter i często wymagają znajomości wielu specjalistycznych dziedzin, wykraczających znacząco poza granice iurispridentii, jak chociażby rachunkowość, finanse, zagadnienie podatkowe.

Umowa o roboty budowlane  - Wykonawca przekracza termin

Analizując kwestię przekroczenia przez Wykonawcę umówionego terminu zakończenia robót należy przede wszystkim pamiętać, że zastosowanie znajdą w takim przypadku przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło. Wynika to z treści art. 656 KC.

?Art. 656.  § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.?

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image